Condicions generals

Titular i condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació, d'ara endavant, CGC, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts a la pàgina web titularitat de PICKING SPI S.L, (d’ara en davant CINEMES LAS VEGAS) amb CIF B61054458 i domicili a Carrer Sant Pau, 44, 17600 Figueres, Girona

Els usuaris que realitzin compres a accepten plenament les presentis CGC i quedaran vinculats per aquestes tal com estiguessin redactades al moment de la contractació. Serà requisit indispensable la lectura i acceptació de les CGC amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.cinemalasvegas.com

CINEMES LAS VEGAS es reserva el dret a modificar les CGC, a qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles des de la pàgina web, perquè l'usuari pugui consultar-les o imprimir-les a qualsevol moment.

Procediment de compra

El procés de compra és molt senzill, tant si és la primera vegada que compra a través de CINEMES LAS VEGAS com si ja ha comprat amb anterioritat, ja que no es requereix cap registre previ.

  • Esculls la pel.licula/es desitjada.
  • Tries la quantitat, on t‘apareixerà el preu.
  • Afegir dades de contacte
  • Comprar

En finalitzar la seva comanda, se li enviarà un correu electrònic confirmant la recepció del mateix i especificant amb clau tots els detalls de la comanda a l'adreça d'e-mail indicada. Si observés un error en l'adreça indicada o en qualsevol un altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a para conducta a corregir l'error.

Preus

Tots els preus indicats a la pàgina web, són amb IVA inclòs. CINEMA LAS VEGAS es reserva el dret de modificar els preus a qualsevol moment, respectant sempre el preu indicat al moment de la compra.

Formes de Pagament

Pago mitjançant targeta de crèdit:

En s'utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur lloc que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

Com a mesura de protecció enfront del frau, podria sol·licitar mitjançant un correu electrònic als clients l'enviament de documentació addicional per certificar la identitat del comprador com a propietari lícit de la targeta de crèdit. Aquesta acreditació podrà adjuntar-se de manera digital en format pdf o jpg en el mateix correu electrònic en el qual se sol·liciti, per agilitar els tràmits de validació de la comanda i procedir al seu enviament al més aviat possible.

Devolucions

No s'admeten devolucions de cap tipus

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb allò establert a la normativa de protecció de dades, li informem que les dades que voluntàriament ens faciliti a l'hora de realitzar qualsevol compra, passaran a formar part d'un fitxer titularitat de CINEMA LAS VEGAS amb la finalitat de gestionar la seva compra, enviament, servei postvenda i atenció al client. A més, li enviarem periòdicament informació sobre ofertes dels nostres productes.

La base del tractament de les dades és l'execució d'un contracte. Les dades es conservaran com a mínim conforme el que estableixen les normatives tributària i mercantil i en tot cas mentre no sol·liciti la seva supressió.

Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com al seu cas retirar el consentiment, per correu electrònic a especificant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES" o bé per correu ordinari a Avinguda del Pla del Vinyet, s/n, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona. L'informem del seu dret de presentar una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

L'usuari es compromet a facilitar dades reals i relatives a la seva persona, assumint qualsevol tipus de responsabilitat quant a la inexactitud de les dades i/o manipulació de dades relatives a terceres persones, ja que CINEMA LAS VEGAS presumirà que les dades han estat facilitades pel titular de les mateixes i que són exactes reals.

Jurisdicció

Les presents CGC es regeixen per la legislació espanyola.

Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte derivat de la compra de productes en CINEMA LAS VEGAS les parts acorden sotmetre's als jutjats o tribunals de GIRONA, renunciant ambdues parts a qualsevol fur o jurisdicció a la qual poguessin tenir dret, excepte fur imperatiu en el cas de consumidors i usuaris, en aquest cas el fur competent serà el corresponent al seu domicili.

Avís legal

Titularitat de la web i les dades de contacte

www.cinemalasvegas.com és un domini d'internet que té com a propietari PINCKINGSPI, S.L. (en endavant, CINEMA LAS VEGAS) amb CIF/NIF B61054458 i domiciliada a C/ONZE DE SETEMBRE 35 17230 PALAMÓS (GIRONA).

Condicions d'ús de la web

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquesta web per part dels clients de CINEMA LAS VEGAS i altres usuaris d'Internet. Per navegar a aquesta web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d'ús.

CINEMA LAS VEGAS es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés a la web, així com els continguts inclosos.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d'aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. CINEMA LAS VEGAS no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L'usuari eximeix CINEMA LAS VEGAS de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En cas d'incloure enllaços a d'altres pàgines web, CINEMA LAS VEGAS declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a CINEMA LAS VEGAS. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s'abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.cinemalasvegas.com és un domini de CINEMA LAS VEGAS. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de CINEMA LAS VEGAS de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de CINEMA LAS VEGAS.

Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d'inici de la web. L'enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari a la pròpia adreça de abarcant completament l'extensió de la pantalla de la pàgina que conté l'enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de CINEMA LAS VEGAS, la pàgina que en realitzi l'enllaç en cap moment podrà reproduir la web CINEMA LAS VEGAS, ni incloure-la com a part del seu web ni dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que en ella s'ofereixen.

L'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a CINEMA LAS VEGAS

En cap circumstància no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.